L'Excèntrica. Centre d'Arts EscèniquesInscripció menors

Dades alumne/a

*Les sòcies i socis rebran informació mitjançant WhatsApp, per tal de que us arribi cal que registreu el nostre número: 608 75 08 47

Quin curs o taller vols realitzar?
Dades mèdiques curs 2022/2023
Tens al·lèrgia a algun medicament? *
         

Tens al·lèrgia a algun aliment? *
         

Té educació especial a l’escola? *
         

Té grau de discapacitat reconeguda? *
         

Autorització per a domiciliació bancària

Els rebuts es giraran la primera setmana de cada trimestre.

Com a titular del compte bancari a sota indicat, autoritzo a l’Associació L’Excèntrica mitjançant el present document, la domiciliació dels imports corresponents a la quota de soci/sòcia i els imports trimestrals del curs 2022/2023.

Es carregarà la penalització oportuna en cas de que sigui retornar per impagament el rebut.

Dades bancaris

Excepcionalment es podrà fer pagament mensual, caldrà comunicar-ho a recepció i es cobrarà un càrrec per gestió (Consulta’ns a info@lexcentrica.org)

Autoritzacions curs 2022/2023

l’autoritza a participar al curs 2022/2023 que organitza l’Associació L’Excèntrica. Que coneix tota la normativa de funcionament i la programació d’activitats que es fan a la L’Excèntrica i les sortides que es fan fora del recinte (sortides i funcions al teatre), estant d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, podent agafar, si s’escau, transport pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades en aquest document són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa.

AUTORITZA que el seu fill/a pugui sortir en fotografies /o vídeos corresponents a les diferents activitats organitzades per l’associació durant el curs 2022-2023. Aquest material s’utilitzarà per les xarxes socials i pàgina web del centre i de forma interna per l’elaboració de memòries o d’altres documents recapituladors.

         

AUTORITZA que el seu fill/a surti sol del Centre quan finalitzi l’horari de l’activitat a la qual està matriculat.

         
Sol·licitud soci/sòcia

Per tal de ser alumne/a de l’Excèntrica i poder gaudir de les diferents activitats, tallers, descomptes i avantatges de ser soci/sòcia.

Sol·licito l’alta com a soci/sòcia del meu fill/a l’Associació L’Excèntrica a partir de la data d’avui.

    

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent:

  • El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació L’Excèntrica. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. A més, si ens dones el teu consentiment, t’enviarem per correu electrònic informació sobre els productes i serveis prestats per l'Associació L’Excèntrica.
  • Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
  • Tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

Confirmació
Cal entregar el justificant de pagament a recepció o enviar-lo a: info@lexcentrica.org

*Les sòcies i socis rebran informació mitjançant WhatsApp, per tal de que us arribi cal que registreu el nostre número: 608 75 08 47